Počas zimných mesiacov naša spoločnosť zabezpečuje zimnú údržbu
na základe dohodnutého  operačného plánu zimnej údržby.

Zimná údržba komunikácií zahŕňa nasledovné činnosti:

  • Strojové pluhovanie komunikácií, odstavných plôch,
    parkovísk a areálov

  • Strojový posyp komunikácií, chodníkov,
    parkovísk a areálov

  • Frézovanie a odvoz snehu

  • Dočisťovanie nedostupných miest

  • Uskladnenie a zabezpečovanie posypového materiálu

Služby zimnej údržby zabezpečujeme moderným strojovým vybavením
a viacúčelovými mechanizmami s vyškolenými pracovníkmi a vhodným posypovým materiálom.

Po ukončení zimnej údržby je nevyhnutné vyčistenie komunikácií od nánosov posypového materiálu a taktiež zabezpečiť vyčistenie kanálových vpustí od týchto nánosov.